กระชังปลานิล

กระชังที่ใช้เลี้ยงปลานิลมีหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น ขนาด 3x3x2.5, 3x3x1.5, 3x3x3, 4x4x2.5, 5x5x2.5, 6x4x2.5 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น

ขนาดของกระชังนั้นจะมีผลต่อคุณภาพของน้ำในกระชังด้วย อันเนื่องมาจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผนังด้านข้างต่อปริมาตรของกระชังมีผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนน้ำจากภายนอกกับกระชัง ดังนั้นกระชังที่มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผนังด้านข้างต่อปริมาตรกระชังสูง จะทำให้อัตราเจริญเติบโตของปลาดีและผลผลิตต่อปริมาตรกระชังสูง

ในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำกระชังก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าจะสะดวกในการจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่หาได้ง่าย และราคาไม่แพง รวมถึงเอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้วย ซึ่งบางแห่งอาจเลือกใช้เหล็ก บางแห่งอาจเลือกใช้ไม้ไผ่ สิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องของต้นทุนของผู้เลี้ยงด้วย และจะใช้ถังน้ำมันหรือถังสารเคมีทำเป็นทุ่น สำหรับอวนที่ใช้จะเลือกใช้แบบสองชั้นหรือชั้นเดียวก็ได้ทั้งสิ้น  ขนาดของตาอวนที่นิยมใช้คือ 2-3 เซนติเมตร ซึ่งมีหลักในการพิจารณาขนาดตาของอวนคือ ขนาดปลาที่ปล่อยลงเลี้ยง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขนาดตาอวนได้เพื่อความเหมาะสม ส่วนด้านบนกระชังจะปิดด้วยอวนขนาด 7 เซนติเมตร