สัตว์น้ำ » การจัดการด้านการตลาด ปลานิล

การจัดการด้านการตลาด ปลานิล

17 มีนาคม 2015
1471   0

การจัดการด้านการตลาดส่วนใหญ่แล้วปลานิลจะถูกจับเพื่อจำหน่ายทั้งแบบน็อคเพื่อส่งห้องเย็น และอีกแบบคือจับจำหน่ายแบบมี

ชีวิต ส่วนมากปลาที่เป็นที่ต้องการของตลาดจะมีน้ำหนักราว ๆ 7 ขีดขึ้นไปโดยประมาณ