การจัดการแสง ที่ส่งผลต่อการเลี้ยงไก่

การดูแลเรื่องแสงให้ถูกต้องเหมาะสมถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญ เพราะหากจัดการเรื่องอุณภูมิของแสง  ระยะไหนที่ควรใช้แสงไม่ใช้แสง แสงที่เหมาะสมกับไก่

ต้องเป็นอย่างหรือ ควรได้รับวันหนึ่ง ๆ กี่ชั่วโมงต่อวัน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดี

การให้แสงในระยะกกไก่

ในระยะ 2 วันแรก สำหรับไก่ทุกชนิดต้องได้รับความเข้มข้นของแสงอยู่ที่ 3.5 ฟุต-แรงเทียน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้เห็นอาหารและน้ำ หลังจากน้ำความเข้มข้นของแสงจะถูกลดให้เหลือราว 1 ฟุต-แรงเทียน(สำหรับไก่ไข่) ความเข้มข้นของแสงขนาด 1 ฟุตแรงเทียนนั้นไม่ส่งผลไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดต่อการเลี้ยงไก่ไข่รุ่น แต่ชั่วโมงของแสงที่ไก่ควรได้รับต่างหากที่จะสร้างปัญหาต่อการเลี้ยงไก่ไข่  เพราะหากช่วงที่เป็นไก่รุ่นต้องได้รับชั่วโมงแสงห้ามมากเกิน 11-12 ชั่วโมงต่อวัน อายุการเริ่มไข่ของไก่สาวจะจะยืดออกไป แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าไก่ได้รับชั่วโมงแสงที่ยาวนานกว่านี้ จะทำให้ไก่สาวเริ่มให้ไข่ฟองแรกเร็ว ดังนั้นจำนวนชั่วโมง 11-12 ชั่วโมงจึงเป็นจุดที่จะใช้สำหรับการจำกัดแสงหรือการปรับใช้โปรแกรมแสงในระยะไก่ไข่รุ่นส่วนไก่กระทงจะกล่าวไว้ช่วงท้าย ๆ

การควบคุมแสงในระยะไก่รุ่น

สำหรับไก่ไข่นั้นจะค่อย ๆ ลดแสงเทียนหรือแสงจากหลอดไฟอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากผ่านช่วงกกไก่  เพื่อไม่ให้ไก่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง และจะลดแสงลงไปจนเหลือเพียงแสงธรรมชาติในเวลา 10-12 สัปดาห์   ในระยะไก่เติบโตนั้นเป็นการควบคุมเรื่องแสง เพื่อยืดอายุการเริ่มไข่ฟองแรกของไก่สาว ซึ่งจะทำให้ได้ไข่ฟองแรกที่มีขนาดโตขึ้น ก่อนไก่จะเริ่มไข่ควรทำการเพิ่มแสง ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการเพิ่มอาหารไก่ การควบคุมเรื่องแสงมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหรือขาดให้หมด
  2. ทำความสะอาดหลอดไฟไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดอยู่ เพราะจะทำให้แสงที่ไก่ได้รับมีความเข้มข้นของแสงที่ถูกต้อง
  3. พิจารณาความเข้มแสงในโรงเรือน ไม่ควรให้สว่างเกินไป เพราะที่กล่าวมาแล้วว่าความเข้มข้นแสงระดับ 1 ฟุต-แรงเทียน จะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นหากแสงเข้าสู่โรงเรือนมากเกินไปจะส่งผลให้ไก่เครียด ดังนั้นการปลุกต้นไม้ข้างโรงเรือน จะช่วยให้โรงเรือนร่มเย็น  และลดความเข้มข้นของแสงจากแสงแดดภายในโรงเรือนได้ด้วย
  4. ไม่ควรให้ความเข้มข้นของแสงตามกำหนดในขนาดพื้นที่หนึ่ง ความเข้มแสงที่มากไปหรือน้อยไป ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อไก่ได้
  5. ในระยะแม่ไก่เริ่มให้ไข่ ไม่ควรลดชั่วโมงแสง ควรเพิ่มชั่วโมงแสงให้ได้ระดับหนึ่งคือ 16 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น