การจับปลาช่อน

ก่อนจับปลาออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดนั้น ต้องมีการอดอาหารก่อนจับด้วย  ดังนั้นเมื่อปลาได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ควรปฏิบัติ

ตามข้อมูลข้างต้น เพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งในเรื่องของการจับและการขนส่งเพื่อจำหน่ายต่อไป