สัตว์น้ำ » การตลาดปลากระเบน

การตลาดปลากระเบน

25 สิงหาคม 2015
2753   0

  ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้เพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเพียงหลัก 10 ราย ซึ่งก็ถือว่าน้อยมาก หากเทียบกับความต้องการของตลาดที่สูง

มากโดยเฉพาะประเทศในแถบเอซีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ใต้หวัน เนื่องจากเป็นปลามงคล เพราะปลากระเบนบางสายพันธุ์จะมีลายที่หลังคล้ายกับเลข8 หรือ อินฟินิตี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สิ้นสุด ซึ่งตลอด5ปี ที่ผ่านมา ตลาดของปลากระเบนเติบโตเร็วมาก ต่างประเทศมีกำลังซื้อสูงมาก แต่ผลผลิตยังมีน้อยสำหรับในประเทศไทย จึงถือว่าเป็นตลาดที่สดใสและน่าลงทุนมากสำหรับเกษตรกรไทย ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่่เกี่ยวข้องอย่าง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ก็ได้มีการ จัดสัมมนาส่งเสริมธุรกิจปลากระเบนสวยงามเพื่อการส่งออก ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา ไปเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมานี้ ก็ได้รับความสนใจกับผู้ที่ต้องการเลี้ยงปลากระเบนเป็นอาชีพหลายราย เข้าร่วมการสัมมนา ขณะนั้นมีผู้เลี้ยงปลากระเบนสวยงามน้ําจืด ที่มีการนําเข้าปลากระเบนจากอเมริกาใต้แล้วนํามาเพาะขยายพันธุ์ในประเทศจํานวนมาก ทั้งการผสมพันธุ์สายพันธุ์เดิมและการผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ได้ปลากระเบนสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีความสวยงาม แปลกตา ทั้งสีสันและลวดลาย ซึ่งปัจจุบันหากจะนับสายพันธุ์ที่มีการผสมข้ามพันธุ์แล้ว มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ ได้มารวมตัวกันที่กรมประมง โดยสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ได้ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากระเบนสวยงาม ทั้งนี้เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้เพาะพันธุ์ปลากระเบน และเพื่อการส่งออกในอนาคต และเตรียมการรับมือกับปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้น และเข้าสู่ระบบการผลิตที่ถูกต้อง คือนําเข้าพ่อแม่พันธุ์ให้ถูกต้องและเก็บข้อมูลด้านการผลิตให้ดีเพื่อให้การส่งออกปลากระเบนไม่มีปัญหาต่อไป ต่อเนื่องจากเรื่องปลากระเบนสวยงามน้ำจืด หลุดพ้นจาก CITES CoP 16 สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามฯ
และกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระเบน ร่วมกันหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนพบว่า ปัจจุบันอนาคตการผลิตปลากระเบนสวยงามในประเทศไทย มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถขยายปริมาณการผลิต และเพิ่มมูลค่าการส่งออก ถ้าหากมีการร่วมมือกันวางแนวทางการผลิตและการส่งออกให้สอดคล้องกัน จึงทำให้ช่องทางการตลาดเรื่องการส่งออกนั้น ถือว่าสดใสและยังไปได้อีกไกลแน่นอนสำหรับปลากระเบนสวยงาม
และกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระเบน ร่วมกันหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนพบว่า ปัจจุบันอนาคตการผลิตปลากระเบนสวยงามในประเทศไทย มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถขยายปริมาณการผลิต และเพิ่มมูลค่าการส่งออก ถ้าหากมีการร่วมมือกันวางแนวทางการผลิตและการส่งออกให้สอดคล้องกัน จึงทำให้ช่องทางการตลาดเรื่องการส่งออกนั้น ถือว่าสดใสและยังไปได้อีกไกลแน่นอนสำหรับปลากระเบนสวยงาม