การทำเครื่องหมายสุกร

การทำเครื่องหมาย
1. สักที่ใบหู
2. ติดเบอร์พลาสติกที่ใบหู คือมีหมายเลขติดอยู่
3. ตัดใบหู มีหลายแบบ(มีเบอร์ประจำตัวล้วน ๆ กับเบอร์ประจำตัว+เบอร์ประจำครอก) คือ สุกรพันธุ์มีเบอร์ประจำตัวและเบอร์ครอก ,สุกรลูกผสมและสุกรขุนจะมี

เบอร์ประจำตัว,สุกรที่ใบหูใหญ่จะแบ่งหูเป็น 3 ส่วน เช่นพันธุ์ลาร์จไวท์ การตัดใบหูตัดจากหลักน้อย ๆ ก่อน เวลาอ่านอ่านหลัก มาก ๆ ก่อนแต่ละส่วนตัดได้อย่างมาก 2 ครั้ง สุกรที่ใบหูเล็กจะแบ่งหูเป็น 2 ส่วน เช่น ดูร็อค แต่ละส่วนตัดได้อย่างมาก 2 ครั้ง

ใส่ความเห็น