การป้องกันและควบคุมพยาธิภายในแพะ

Health care and diseases of goats.

การดูแลโรคและสุขภาพของแพะ

โรคพยาธิในแพะ

  1. พยาธิตัวกลม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
  • พยาธิเส้นลวด ถือว่าอันตรายที่สุด อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารส่วนอโบมาซุ่มของแพะ และพยาธิชนิดนี้จะดูดเลือดทั้งเม็ดเลือด โปรตีนในเลือด ทำให้แพะโลหิตจาง และตายได้ นอกจากนี้ยังมีพยาธิเส้นด้ายคอยแย่งอาหารในลำไส้เล็กทำให้ลำไส้อักเสบด้วย
  • พยาธิตัวตืด พบในลำไส้เล็กของแพะ มีความยาวถึง 600 เซนติเมตร ลูกแพะที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน จะติดโรคพยาธิชนิดนี้ได้ง่าย หากเป็นมากอาจตายในที่สุด
  1. พยาธิใบไม้ตับ พบที่ตับและท่อน้ำดีของแพะ มีเลือดตกในช่องท้อง ตับถูกทำลาย ทำให้เกิดการย่อยอาหารได้ไม่ดี เติบโตช้า และส่งผลต่อปริมาณ นม และเนื้อด้วย
  2. เชื้อบิด เชื้อบิดทำให้ลำไส้อักเสบ ทำให้แพะเบื่ออาหาร สุขภาพไม่สมบูรณ์ อุจจาระเหม็น ท้องร่วง และอ่อนเพลียมาก ถ้าหากปล่อยไว้อาจตายได้
  3. พยาธิเส้นด้าย พยาธิชนิดนี้ดื้อยาทำให้ต้องเปลี่ยนการใช้ยาหลายตัวในการรักษา ซึ่ในกลุ่มของพยาธิเส้นด้ายนี้มีหลายชนิดและได้กล่าวไปแล้วข้างต้น คือพยาธิตัวตืด ตัวกลม และตัวแบนนั่นเอง

การตรวจวินิจฉัยโรคแพะ

เกษตรกรควรทำการตรวจโรคให้แพะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

1. ถ่ายพยาธิทุก 4-6 สัปดาห์ ตามโปรแกรม
– ยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ เช่น ราฟอกซาไนด์ ไนโตรไซนิล เป็นต้น
– ยาถ่ายพยาธิตัวกลม เช่น อัลเบนดาโซล,ไพแรนเทล,เลวามิซอล, ไทอาเบนดาโซล เป็นต้น
– ยาถ่ายพยาธิตัวตืด เช่น นิโคลซาไมด์, เมเบนดาโซล
– ยากำจัดเชื้อบิด เช่น ซัลฟาควินอกซาลีน, โทลทราซูริล
หากพบว่ามีอาการบิดและพยาธิร่วมด้วยสามารถใช้ยา 3 ชนิด ถ่ายทุก 4-6 สัปดาห์ หากเป็นพยาธิตัวกลมควรเริ่มถ่ายเมื่ออายุได้ 8 เดือน
2. ทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อป้องกันโรคที่มากับอุจจาระร่วง
3. เผาทำลายอุจจาระ และสิ่งปฏิกูล
4. ใช้ระบบหมุนเวียนแปลงหญ้าโดยสามารถปล่อยแพะเข้าแทะเล็มหญ้าแปลงละ 2 สัปดาห์ ซึ่งในแปลงที่แพะเล็มแล้วต้องตัดหญ้าให้สั้นที่สุด เพื่อให้แสงแดดส่องถึงดินเพื่อกำจัดพยาธิให้ตายและไข่พยาธิที่ติดอยู่ให้ตายด้วย
5. ห้ามให้แพะลงแปลงหญ้าชื้นแฉะ เพราะจะติดพยาธิได้ง่าย
6. ทำลายหอยน้ำจืด และไร ซึ่งเป็นตัวนำกึ่งกลางของพยาธิ