การจัดการและการป้องกันโรคไก่ไข่

 

การทำวัคซีนในไก่ไข่นั้น มีตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนดังนี้

 • เมื่อไก่อายุได้ 1 วันให้ทำวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์
 • อายุ 1 สัปดาห์ ให้ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

 • อายุ 2 สัปดาห์ ทำวัคซีนกัมโบโร
 • อายุได้ 6 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ
 • อายุ 12 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์
 • อายุ 16 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซ้ำ

การป้องกันโรคของไก่ไข่ สามารถใช้หลักปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้

 • ตั้งอ่างจุ่มเท้าไว้บริเวณหน้าโรงเรือน
 • ใช้รองเท้าบู๊ตและเสื้อคลมก่อนเข้าทำงานในฟาร์ม
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ตามโปรแกรม
 • ให้อาหารไก่ให้เพียงพอและเหมาะสม
 • กลับแกลบภายในเล้าบ่อย ๆ
 • ทำการตัดปากไก่เมื่อไก่มีอายุได้ 8-10 วัน และตัดซ้ำครั้งที่ 2 เมื่ออายุได้ 14-16 สัปดาห์
 • คัดไก่ตายและไข่แตกออกนอกเล้าทันที
 • เมื่อทำการย้ายฝูงไก่ต้องพักเล้ารวมถึงทำความสะอาดเล้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในฟาร์มโดยเฉพาะส่วนของโรงเรือนเด็ดขาด

ฟาร์มที่มีการเลี้ยงไก่จำนวนมาก ควรมีสัตวแพทย์ช่วยในการดูแลและแนะนำเพื่อผลผลิตที่ดีและการจัดการที่เหมาะสม