การป้องกันโรคปลาช่อน

หากคุณภาพน้ำไม่ดี ก็ย่อมส่งผลต่อโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากสาเหตุจากการให้อาหาร  ซึ่ง

ปริมาณอาหารที่ให้ อาจให้มากเกินไปจนน้ำเน่าเสีย  ดังนั้นสาเหตุนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกับปลาช่อนได้ จึงค่อยระมัดระวังปริมาณอาหารที่ให้ต้องเหมาะสมกับการกินของปลาด้วย หากพบว่าปลาหยุดกินอาหาร ให้ทำการหยุดให้อาหารทันที ผลผลิตสำหรับช่วงการเลี้ยงปลาช่อนประมาณ 8-9 เดือน สำหรับปลาลูกครอก ส่วนปลาช่อนที่เริ่มเลี้ยงจากขนาดปลารุ่น 20 ตัวต่อกิโลกรัม ถึงขนาดตลาดต้องการ ใช้เวลาเลี้ยงอีก 5 เดือน ซึ่งน้ำหนักจะอยู่ระหว่าง 6 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม  ตามความต้องการของตลาดนั้น น้ำหนักที่เป็นที่ต้องการคือ 7 ขีดโดยประมาณ  และสำหรับอัตราแลกเนื้อประมาณ 5-6 :  1 กิโลกรัม ผลผลิต 12 ตันต่อไร่

สำหรับปลาที่ผอมและโตช้า ซึ่งลักษณะปลาเช่นนี้เกษตรกรจะเรียกว่า “ปลาดาบ”  น้ำที่ผ่านการถ่ายจากบ่อควรนำไปใช้รดพืชผัก หรือบำรุงต้นไม้ต่อไปด้วย  หรืออาจนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเลี้ยงปลาในรูปแบบเชิงพาณิชย์ สำหรับปลากินพืชต่าง ๆ เช่น ปลานิล ปลาบึก ก็ได้