การวิเคราะห์ผลผลิต และการจดบันทึกไก่ไข่

การวิเคราะห์ผลผลิตมีข้อมูลที่สำคัญได้แก่
– น้ำหนักไข่เฉลี่ย……………………………………กิโลกรัม
– น้ำหนักไข่ทั้งสิ้น…………………………………..กิโลกรัม


– เปอร์เซนต์ไข่ผิดปกติ…………………………….
– เปอร์เซนต์การไข่………………………………….
– รวมปริมาณอาหารที่กิน…………………………..กิโลกรัม
– ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย…………………………กรัมต่อตัว/วัน
– ปริมาณอาหารที่กินเพื่อผลิตไข่ 1 กิโลกรัม=…………………
– อัตราการตาย
แบบบันทึกข้อมูลประจำฝูงไก่ไข่ มีดังนี้
เล้าที่……………………………………………………………………
อายุไก่………………………………………………………………….สัปดาห์
อายุไข่………………………………………………………………….สัปดาห์
จำนวนไก่……………………………………………………………….ตัว
จำนวนไก่เหลือ………………………………………………………..ตัว

วัน           วันที่    ไข่เก็บได้      ไข่ไม่ปกติ   ไก่ตาย     ให้อาหาร

จันทร์                   + = +                  = + =                            กิโลกรัม
อังคาร                  + = +                  = + =                            กิโลกรัม
พุธ                        + = +                  = + =                            กิโลกรัม
พฤหัสบดี              + = +                  = + =                            กิโลกรัม
ศุกร์                      + = +                  = + =                            กิโลกรัม
เสาร์                      + = +                  = + =                            กิโลกรัม
อาทิตย์                 + = +                  = + =                            กิโลกรัม
รวมสัปดาห์นี้
รวมถึงสัปดาห์ก่อน
รวม

หมายเหตุ…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
สำหรับการบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ผลผลิตจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุงฟาร์มได้ในอนาคต