การเตรียมโรงเรือนไก่เบตง

Preparation-of-Betong-chicken-house
การเตรียมโรงเรือนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความเจริญเติบโตของไก่ ทั้งในเรื่องของน้ำหนัก สุขภาพ โรคระบาดต่าง ที่อาจส่งผลเสียขึ้น หากมีการสร้างโรงเรือน

ที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตรงตามหลักสุขาภิบาล

การเลือกสถานที่สำหรับสร้างโรงเรือน

 1. เป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง
 2. ควรถมพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรือนให้สูงกว่าบริเวณที่โดยรอบประมาณ 30 เซนติเมตร
 3. อยู่ห่างแหล่งชุมชน
 4. อยู่ห่างจากแหล่งเลี้ยงไก่ของผู้อื่น
 5. มีไฟฟ้า
 6. มีแหล่งน้ำ จะเป็นคลองชลประทานหรือลำคลองก็ได้ แต่เมื่อนำน้ำเหล่านี้มาให้ไก่กิน ควรผสมสารคลอรีนผงในน้ำก่อนนำให้ไก่กิน และต้องรอให้หมดกลิ่นก่อน และหากเป็นน้ำบาดาลก็ไม่ควรเป็นน้ำกระด้าง
 7. สร้างตามแนวทิศตะวันออกหรือตะวันตก เพื่อป้องกันแดดส่องภายในโรงเรือน
 8. ห่างจากเขตชุมชน เพื่อป้องกันโรคและไม่รบกวนผู้อื่น
 9. ระยะห่างระหว่างโรงเรือนต้องอย่างน้อย 15-20 เมตร เพื่อป้องกันโรคระบาด
 10. ความกว้างโรงเรือนคือ 10 เมตร สำหรับไก่เนื้อ และ 6-20 เมตร สำหรับไก่ไข่ ส่วนความยาวไม่จำกัด โดยทั่วไปจะยาวประมาณ 50-100 เมตร
 11. พื้นคอนกรีต เพื่อสะดวกต่อการรักษาความสะอาด
 12. วัสดุมุงหลังคาต้องแข็งแรงทนทาน หาง่ายในท้องถิ่น
 13. สามารถป้องกัน นก หนู สุนัข แมว และศัตรูต่าง ๆ ของไก่ได้
 14. สะดวกในการปฏิบัติงาน
 15. อุปกรณ์ภายในโรงเรือนมีเพียงพอกับจำนวนไก่ภายในโรงเรือนโดยไม่ปะปนกัน

ข้อพิจารณาในการสร้างโรงเรือน

 1.  สร้างให้สูงโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
 2. ชายคายื่นออกไปราว 1.2-1.50 เมตร เพื่อกันฝนสาดความสูงของชายคาจากพื้นดินราว 2.00-2.20 เมตร

ใส่ความเห็น