สัตว์บก » โคเนื้อ » การเลี้ยงดูแม่โค

การเลี้ยงดูแม่โค

6 ธันวาคม 2014
2865   0

แม่โคเริ่มเป็นสัดซ้ำอีกครั้งหลักจากคลอดลูกไปแล้ว ราว 1-2 เดือน การผสมพันธุ์ต่อเนื่องจะส่งผลให้เกษตรกรได้ลูกโคทุกปี


แม่โคจะเลี้ยงลูกด้วยและอุ้มท้องลูกไปด้วย ซึ่งระยะนี้เมื่อแม่โคท้องแก่ได้ราว 6-7 เดือนเกษตรกรควรแยกลูกโคออกมา และทำการเลี้ยงดูแม่โคให้สมบูรณ์ หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้แม่โคตกใจ หรือรบกวนแม่โค และควรมีการจัดทำซองไว้สำหรับดูแลรักษาพยาบาลแม่โคด้วย