สัตว์น้ำ » การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

17 มีนาคม 2015
1970   0

สำหรับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศนั้น มีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะทำการลงมือเลี้ยง ซึ่งปัจจัยที่คิดว่าสำคัญที่สุดคือ ต้องมี

ตลาดรองรับด้วย ถึงจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นแนวคิดการเลี้ยงที่ถูกต้อง และปัจจัยอื่น ๆ ที่ตามมาก็คือ

  • ความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ในการเริ่มต้นเลี้ยงตลอดจนจับจำหน่าย
  • การลงทุน
  • การวางแผนโปรแกรมผลิตที่รอบคอบ และถูกต้อง เพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด สร้างกำไรได้สูงสุด

สำหรับผลดีของการเลี้ยงปลานิลในกระชังนั้น มีหลายประการด้วยกัน

  • ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น
  • ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
  • สะดวก และง่ายต่อการดูแลจับจำหน่าย
  • ให้ผลผลิตต่อพื้นที่การเลี้ยงค่อนข้างสูง