การเลี้ยงสุกรขุนมี 2 วิธี

การเลี้ยงสุกรขุนมีวัตถุประสงค์หลักคือ เลี้ยงเพื่อส่งตลาดชำแหละเนื้อสุกรขาย
1. เลี้ยงตั้งแต่ระยะลูกสุกรหลังหย่านม การเลี้ยงโดยวิธีนี้ผู้เลี้ยงสามารถเลือกซื้อลูกสุกรจากแหล่งผู้ผลิตที่ทำการขายลูกสุกรที่เชื่อถือได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องผลิตลูกสุกรเอง หากต้องรู้จักเลือกและรู้จักพิจารณาในการเลือกหาแหล่งที่มั่นใจได้ว่าเป็นลูกสุกรที่ดี ปลอดโรค และนำมาเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงขุนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตก่อนส่งตลาด เมื่อทำการเลี้ยงได้ประมาณ 4-5 เดือนก็จะได้น้ำหนักที่เป็นที่ต้องการของตลาดราว 100 กิโลกรัม จึงสามารถจับขายได้
2. เลี้ยงในระยะสุกรรุ่น วิธีนี้ถือว่าเป็นที่นิยมของพ่อค้าอย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกสุกรตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งจะใช้เวลาในการเลี้ยงเองค่อนข้างนาน วิธีนี้พ่อค้าจะออกไปหาซื้อสุกรขุนตามแหล่งต่าง ๆ จากชาวบ้าน โดยคัดเอาตัวที่มีน้ำหนักราว 50-60 กิโลกรัม โดยจะซื้อต่อมาในราคาที่ค่อนข้างถูกและเมื่อได้สุกรมาก็จะทำการถ่ายพยาธิและเลี้ยงขุนให้กินอาหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้น้ำหนักพร้อมที่จะทำการส่งตลาดนั่นเอง

ใส่ความเห็น