สัตว์บก » สุกร » การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร

การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร

19 สิงหาคม 2014
3270   0

ซึ่งการเลี้ยงประเภทนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อธุรกิจการค้าแบบเต็มรูปแบบ คือเลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบขั้นตอนสุดท้ายในที่เดียว ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เมื่อกำเนิดลูกสุกรออกมาก็นำเลี้ยงขุนต่อเพื่อให้ได้ขนาดน้ำหนักที่พร้อมส่งตลาดต่อไป
การเลี้ยงแบบครบวงจรนี้ก็มีข้อดีสำหรับผู้เลี้ยงคือ พึ่งพาตนเองทุกอย่างโดยไม่มีปัญหาเดือดร้อนที่ต้องดิ้นรนหาลูกสุกรจากฟาร์มอื่น ๆ เข้ามาเลี้ยงขุนต่อ ทั้งยังมั่นใจได้ว่าลูกสุกรที่ผลิ้ตเองภายในฟาร์มนั้นมีความปลอดภัยจากโรคอย่างแท้จริง ส่วนข้อเสียของการเลี้ยงระบบนี้คือ ค่าใช้จ่ายสูงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนค่อนข้างมากในการดูแลและดำเนินการต่าง ๆ ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องวางแผนการดำเนินการหรือระบบการบริหารงานต่าง ๆ ให้ดี ถูกต้อง ตามขั้นตอน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดดังกล่าว น่าจะส่งผลต่อผู้อ่านหลายท่านที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หากมีการศึกษาและวิเคราะห์และเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวผู้อ่านเองย่อมส่งผลดี สร้างกำไรได้อย่างงามแก่ผู้ที่สนใจการเลี้ยงสุกร ดังนั้นหากมีการวางแผนที่ดี และการตลาดที่ดีด้วยแล้วก็ยิ่งส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย