การเลี้ยงโคนม

การเลี้ยงโคนมนั้นมีหลักในการเริ่มต้นอยู่ประมาณ 3 ข้อด้วยกันที่เหมาะจะนำมาพิจารณา เพื่อการเริ่มต้นเลี้ยงโคนมแบบยั่งยืนดังนี้

1.  ต้องเริ่มจากการหาซื้อพันธุ์แม่โคซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่มีสายเลือดโคเนื้อ ซึ่งลักษณะที่หามันนั้นจะต้องไม่มีโรคและมีลักษณะดี แล้วเราจะนำมาใช้การผสมเทียมกับโคนมพันธุ์ของยุโรป จะพันธุ์ใดก็ได้ พอผสมติดและได้ลูกออกมาเป็นตัวเมียแล้วนั้น จะได้เลือดโคนมอยู่ราว 50% หากเราทำการเลี้ยงดูต่อไปราว 30-36 เดือนแล้วนั้น แม่โคก็จะเริ่มทำการรีดนมได้แล้ว
2.  เริ่มด้วยการจัดซื้อแม่โคที่หย่านมแล้ว จะเป็นโคสาว โครุ่น หรือโคสาวตั้งท้อง รวมถึงแม่โคที่ผ่านการให้นมแล้วจากฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งก็ได้ที่เชื่อถือได้มาเลี้ยง วิธีนี้ให้ผลตอบแทนเร็วแต่ถือว่าใช้ต้นทุนสูงพอสมควร
3.    เริ่มจากการการเลือกซื้อโคนมเพศเมียซึ่งเป็นโคนมพันธุ์ผสมมาเลี้ยงต่อ โดยจะอาศัยการใช้นมผงละลายหรือนมเทียม ซึ่งกินในปริมาณจำกัดรวมถึงการให้อาหารข้นและหญ้าลูกโคอ่อนอีกด้วย ทำเช่นนี้จนกระทั่งหย่านมไปถึงช่วงอายุผสมพันธุ์ ตั้งท้องและคลอดลูก และจึงเริ่มรีดนมได้

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเลือกซื้อโคนม
1. ต้องเป็นโคที่มีประวัติว่าสามารถให้นมได้ดี ปลอดโรควัณโรครวมถึงโรคแท้งติดต่อ
2. หากเป็นโครีดนม ควรเป็นแม่โคที่ให้ลูกตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4
3. กรณีเป็นแม่โคนมแห้งก็ควรเป็นแม่โคที่ตั้งท้องด้วย เพื่อย่นเวลาในการรีดนมให้เร็วขึ้นหรือเป็นโคสาวก็ได้
4. หากเป็นโครีดนมมาหลายเดือนแล้ว ควรต้องตั้งท้องด้วย
5. ต้องสอบประวัติโคนมก่อนซื้อ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใด ขนาดใด ก็ตามเพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของโคดังกล่าวด้วย