สัตว์ปีก » ไก่เนื้อ » การเลี้ยงไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

การเลี้ยงไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

2 กันยายน 2014
17762   0

 เนื่องจากประเทศไทย ถือเป็นประเทศหนึ่งที่อุดมไปด้วยความเป็นธรรมชาติ ไก่ป่ามีอาศัยอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ   จึงถือได้ว่าประเทศไทย

ก็เป็นต้นตระกูลของไก่แถบหนึ่งของทวีปเอเซียเลยทีเดียว ไก่ที่เลี้ยงในประเทศไทยนั้นสามารถเลี้ยงให้มีการเจริญเติบโตได้ดีด้วยสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นนี้ได้อย่างแน่นอน

ไก่เนื้อหรือไก่กระทง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง ให้ผลตอบแทนเร็ว ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น เมื่อเลี้ยงได้ประมาณไม่เกิน 8 สัปดาห์จะได้น้ำหนักไก่ราว ๆ 2 กิโลกรัม มีอัตราแลกเนื้อสูงหรืออีกนัยหนึ่งคือมีการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อค่อนข้างสูง เนื้อนุ่มอร่อย
ในปัจจุบัน การเลี้ยงไก่กระทงกลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศ การจัดการด้านคุณภาพและการลงทุนกิจการฟาร์ม ถือว่าเป็นอาชีพที่มีมากมายหลายแห่ง จึงทำให้การจัดการดูแลและการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระทงจึงมีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้เลี้ยงไก่กระทงได้ด้วยหลักเศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตเร็ว อัตราแลกเนื้อดี การเลี้ยงรอดสูง สามารถต้านทานโรคได้ดี ซากมีคุณภาพเมื่อนำมาชำแหละ
ระบบไก่กระทงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลี้ยง ฝ่ายผสมพันธุ์ไก่เพื่อผลิตลูกไก่ โดยจะรวมโรงฟักเข้าไปด้วย ฝ่ายเลี้ยงและผลิตไก่กระทงส่งเข้าตลาด งานร่วมที่สนับสนุนการผลิตไก่กระทงมีอีกมาก เช่นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานฆ่าไก่และเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับส่งตลาด ซึ่งประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมไก่กระทงที่สมบูรณ์

ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่

การพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ ย่อมต้องพิจารณาจากสาระประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. งานเลี้ยงไก่อยู่ได้กับบุคคลทุกระดับสาขาอาชีพ โดยมีความสำคัญต่อการใส่ใจดูแลเช้า เย็น มีสถานที่ที่สามารถสร้างคอกเลี้ยงไก่ให้ได้อยู่สุขสบาย เลี้ยงดูให้ถูกต้อง ก็จะได้ไก่ไว้กินเนื้อหรือกินไข่แล้วแต่ผู้เลี้ยง หรือหากจะพิจารณาสร้างแบบการเลี้ยงไก่ไว้บนกรงตับบนรั้วคอกสุกร สุกรกินมูลไก่ มูลสุกรตกลงไปเป็นอาหารปลา เช่นนี้ก็มีคนทำอยู่หลากหลาย
2. งานเลี้ยงไก่เหมาะกับ ครู นักเรียน และผู้ทุพพลภาพ อาจสร้างคอกไก่เพื่อเลี้ยงไว้จำนวนไม่มาก เป็นฝูงเล็ก ๆ ตามขนาดแรงงานคน มีการให้อาหารและน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งวัน มีการเก็บไข่ และทำความสะอาดคอกและนำไข่ออกจำหน่ายตามร้านค้าประจำได้ทุกวัน
3. การเลี้ยงไก่ช่วยให้มีพลานามัย เนื่องจากอาชีพนี้อาจเป็นทางเลือกของผู้ที่อยากออกกำลังกายและสามารถมีรายได้ได้ด้วย เพราะผลผลิตที่ได้นอกจากนำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือนแล้ว ยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติม ได้อีกด้วย
4. การเลี้ยงไก่นั้นสร้างรายได้ให้แก่กสิกร เนื่องจากอาชีพที่ประกอบกันอยู่ในปัจจุบันเช่น ทำนาปลูกข้าวยังสร้างรายได้ค่อนข้างต่ำมาก ประมาณไร่ละ 30 ถัง จึงควรเลือกที่จะหารายได้เสริมด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ได้ด้วยก็จะเป็นการรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
5. การเลี้ยงไก่ทำให้แรงงานมีการว่าจ้างตลอดทั้งปี ทำให้คนงานในพื้นที่เกิดอาชีพ มีรายได้ และไม่จำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น
6. การเลี้ยงไก่เป็นงานจุกจิก จะช่วยสร้างนิสัยผู้เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้มีความละเอียดรอบคอบ และประหยัด การทำงานแต่ละอย่างจำเป็นต้องตรงต่อเวลา เช่น ให้อาหาร ให้น้ำ เก็บไข่ จึงทำให้มีการฝึกนิสัยให้มีความเป็นระบบ ระเบียบและตรงต่อเวลา
7. มูลไก่เป็นผลพลอยได้ในการบำรุงดิน การเลี้ยงนอกจากจะให้ประโยชน์จากตัวไก่แล้ว ยังนำมูลไก่ไปใส่เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัจจุบันมีการจำหน่ายเป็นปุ๋ยคอกเพื่อใส่ไม้ดอก ไม้ประดับกันเป็นจำนวนมาก