การเลือกสถานที่เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง

การเลือกสถานที่เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังนั้น มีปัจจัยในการเลือกให้เหมาะสมหลายประการดังนี้

  • ด้านสิ่งแวดล้อมต้องถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง เพราะถือเป็นการเลี้ยงที่หนาแน่นพอสมควร
  • ด้านแหล่งน้ำ ต้องมีการตรวจวัดค่าแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยง ทั้งในเรื่องของคุณภาพน้ำ และค่า Ph ของน้ำว่ามีค่าความเป็นกรดและด่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งค่า Ph ของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 7-8  และค่าการส่องผ่านของแสงในน้ำระหว่าง 50-100 เซนติเมตร ปริมาณอ๊อกซิเจนที่ละลายในน้ำต้องไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร
  • ด้านสถานที่ สถานที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังนั้น แหล่งน้ำที่เหมาะสมที่สุดคือ ฝาย เขื่อน หรือแม่น้ำ ซึ่งต้องเป็นแหล่งที่มีน้ำลึกเกินกว่า 4 เมตร และต้องมีน้ำตลอดปีด้วย จึงจะถือว่าเหมาะสมมาก เรื่องการถ่ายเทอากาศต้องสะดวก และง่ายต่อการดูแลปลาในกระชังอีกด้วย และสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังคือ แหล่งที่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งที่เป็นชุมชม ใกล้ท่อระบายน้ำเสียต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ที่พบเห็นพืชจำพวกพืชน้ำ สาหร่าย ต่าง ๆ  พื้นที่สกปรก พื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมาก เหล่านี้ถือว่าควรหลีกเลี่ยง  เพราะจะส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ำและการถ่ายเทอากาศ ทำให้เกิดมลภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังอย่างมากด้วย
  • ลักษณะของแหล่งน้ำที่ดี ควรมีความลึกของน้ำคือ พื้นกระชังห่างจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นของเสียต่าง ๆ เข้ามารบกวนปลา เนื่องจากน้ำที่ดีนั้นจะอยู่ในที่ที่มีกระแสลมพอสมควร เพื่อทำให้พัดเอาน้ำดีเข้ามาและพัดพาของเสียในกระชังออกไป แต่กระแสลมนั้นต้องไม่รุนแรงมาก  และกระชังต้องอยู่ในที่โล่งโปร่ง ไม่มีไม้น้ำและพรรณไม้ต่าง ๆ มาบดบังด้วย