การให้อาหารโคเนื้อ

ตามหลักแล้วมีการให้อาหารโคหลายอัตราส่วน ส่วนบางครั้งอาจทำให้เกษตรกรหลายท่านสับสนและไม่รู้จะเลือกแบบใดดีจึงดีที่สุด แต่ความเป็นจริงนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวแปรที่จะกำหนดอัตราส่วนของอาหารข้นนั้น อยู่ที่อาหารหยาบเป็นหลัก ซึ่งหากอาหารหยาบมีคุณภาพดี ก็ให้ใช้อัตราส่วน 3:1 แต่หากอาหารหยาบคุณภาพต่ำ อย่างฟางข้าวก็ควรใช้ อัตราส่วน 1:1 ซึ่งหากปฏิบัติเช่นนี้จะลดต้นทุนการผลิตได้มาก