การให้อาหารไก่สำเร็จรูป

การให้อาหารไก่สำเร็จรูปนั้นควรมีการเลือกให้โปรตีนตามช่วงอายุที่เหมาะสม คือ  0-3  สัปดาห์  ให้อาหารที่มีระดับโปรตีน  21% อายุ  4-6 สัปดาห์  ให้อาหารที่มี

โปรตีน  19%  และอายุได้  7-16 สัปดาห์  ให้โปรตีนระดับ  15%  และต้องไม่ควรลืมเรื่องของการจัดทำวัคซีน  เมื่อกระทำเช่นนี้แล้วอย่างถูกต้องเหมาะสมจะพบถึงการเจริญเติบโตของไก่เบตงที่สูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่ว ๆ ไป  และใช้เวลาเลี้ยงเพียง  14-16 สัปดาห์  จะได้น้ำหนักตัวประมาณ  2 กิโลกรัมสามารถจับขายได้

ต้นทุนการผลิตและปริมาณการกินอาหาร

ลูกไก่เบตงสัปดาห์แรก  ราคา  25  บาท/ตัวจากการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยจังหวัดยะลานั้น  พบว่า

เพราะฉะนั้นต้นทุน  (25+105.05)  =130.05  บาท

เมื่อคิดราคาขาย  80 บาท/กิโลกรัม

ขายได้  1.92×80=153.6 บาท

กำไร  =  153.6-130.05  =23.55  บาท/ตัว

ผลสรุปคือ  การเลี้ยงไก่เบตงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุได้  5 เดือน  มีน้ำหนักตัวประมาณ  1.92  กิโลกรัม  ใช้อาหารไปทั้งสิ้น  11,250  กรัม  เป็นเงิน  105.05 บาท  ขาย  80 บาท/กิโลกรัม  ได้กำไร  =  153.6-130.05  =  23.55 บาท/ตัว

ดังนั้นหากรู้จักหาวัสดุอื่น ๆ มาเป็นอาหารให้ไก่กินได้นั้นจะสามารถเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น