การให้อาหารไก่ไข่แบบเป็นช่วง ๆ

การให้อาหารไก่ไข่แบบเป็นช่วง ๆ

โดยปกติแล้วนั้นแม่ไก่จะมีการไข่ตามลักษณะดังนี้คือ  ไข่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อถึงระดับสูงที่สุดจะลดปริมาณการไข่ลงเรื่อย ๆ เช่นกัน  และการให้อาหารไก่ไข่

แบบเป็นช่วง ๆ นี้ จะแบ่งเป็น  3 ช่วงคือ

ช่วงที่  1  จากอายุเริ่มไข่  จนถึงอายุ  20 สัปดาห์  หลังจากไข่

ช่วงที่  2  ตั้งแต่อายุ  20-40 สัปดาห์  หลังเริ่มไข่

ช่วงที่  3  ตั้งแต่อายุ  41  สัปดาห์  หลังจากเริ่มไข่เป็นต้นไป

สมรรถนะด้านการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์

สมรรถนะด้านการเจริญเติบโต

สมรรถนะด้านการเจริญเติบโต

 

สัปดาห์ เพศ น้ำหนัก(กรัม)
แรกเกิด คละ 41.95
4 คละ 189.15
8 คละ 589.91
12 คละ 1,101.7
16 คละ 1,573.3

สมรรถนะด้านความสมบูรณ์พันธุ์ด้าน(ค่าเฉลี่ย)

อายุการไข่ฟองแรก(วัน)                  169

เปอร์เซนต์การผสมติด                   77.26%

เปอร์เซนต์การฟักออก                   58.01%

อัตราการเลี้ยงรอด

ที่อายุ  0-4 สัปดาห์                     93.97%

0-8  สัปดาห์                              92.51%

0-12 สัปดาห์                          90.39%

ใส่ความเห็น