ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสัตว์” ประจำปี 2558

 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง โดยศูนย์

เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ จัดอบรมหลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสัตว์” ประจำปี 2558 ใน วันที่ 15-18 มกราคม 2558 ณ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ตึกบุนนาค ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่คลิ๊ก

http://www.ahathai.com/images/column_1415766802/Form.pdf