ขั้นตอนการเลี้ยงปลาช่อน

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาช่อน

เนื่องจากปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อ ดังนั้นอาหารที่ให้ต้องเน้นโปรตีนสูง  ส่วนใหญ่ใช้ปลาเป็ดเป็นอาหาร

เนื่องจากหาง่ายและมีราคาค่อนข้างถูก ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลาช่อนมีต้นทุนที่ต่ำ เมื่อเทียบกับการใช้อาหารชนิดอื่น ๆ