ข่าวประชาสัมพันธุ์งานแพะแห่งชาติ ปี 2559

กรมปศุสัตว์จับมือจังหวัดกระบี่และภาคเอกชนจัดงานแพะแห่งชาติ # 13 ประจำปี 59 (51/2559)

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) กรมปศุสัตว์จัดแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 โดยมี นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร แนวทางที่ใช้ในการส่งเสริม ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และการจัดการด้านการตลาดวิธีการหนึ่งที่จะดำเนินการ โดยการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์ ในที่นี้เป็นการจัดงานแพะแห่งชาติ ที่จะมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดงานประกวดสัตว์ การถ่ายทอดประสบการณ์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายที่มาพบปะกันในงาน การนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์มาจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรับรู้ในวงกว้าง

กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงแพะจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติใน ปี 2558 มีแพะที่เลี้ยงรวม 539,583 ตัว เกษตรกร 43,118 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยแล้วในพื้นที่ภาคใต้ มีแพะจำนวนกว่า 271,730 ตัว คิดเป็นร้อยละ50.36 เกษตรกร 36,196 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยล่ะ 83.95 จำนวนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ในทั่วประเทศปัจจุบันมีจำนวน 1,466 กลุ่ม ซึ่งกรมปศุสัตว์มีแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขต 1,6,7,8 และ 9 จำนวนรวม 40 จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 464 กลุ่ม จำนวนเกษตรกร 6,050 ราย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ งบประมาณจากจังหวัด งบประมาณจากกลุ่มจังหวัด และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพการเกษตรที่ผลผลิตมีปัญหาด้านการตลาด ได้แก่การทำนา สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ปรับเปลี่ยนเป็นเลี้ยงแพะเป็นอาชีพมากขึ้น จากการประมาณการพบว่าจำนวนแพะที่ใช้บริโภคในประเทศ ประมาณปีละ 452,600 ตัว มูลค่าประมาณ 1,358 ล้านบาท นอกจากนั้น มีสถิติของปีที่ผ่านมา มีการส่งแพะไปต่างประเทศ เป็นแพะพันธุ์ 1,157 ตัว และแพะมีชีวิต เพื่อบริโภคอีก 16,855 ตัว รวมมูลค่า 17.99 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และการจัดการด้านการตลาดตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้มีการจัดงานแพะแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยจัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13โดยได้ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และทุกครั้งที่ผ่านมามีการตอบรับจากเกษตรกร นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ กรมปศุสัตว์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน เพศผู้ – เพศเมีย รวม 2 รางวัล ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ

– เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลิตเพิ่มขึ้น

– เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ

– ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม

– เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าแพะ ให้กว้างขวางทั้งตลาดในพื้นที่ และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

และในวันนี้ กรมปศุสัตว์ ได้นำผลิตภัณฑ์จากแพะ และอาหารเมนุแพะมาให้ผู้ร่วมงานแถลงข่าวทุกท่าน ได้ทดลองชิม กรมปศุสัตว์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนได้โปรดช่วยกระจายข่าวสารให้ผู้สนใจได้รับข่าวอย่างทั่วถึงด้วย

*********************************

ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ