สัตว์บก » สุกร » ความต้องการพื้นฐานของการเริ่มต้นเลี้ยงสุกร

ความต้องการพื้นฐานของการเริ่มต้นเลี้ยงสุกร

19 สิงหาคม 2014
2074   0

อาหาร อาหารสุกรฝูงปิดมีความต้องการอาหาร 1.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยของสุกรทั้งฝูง การก่อตั้งฟาร์มนั้นควรอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ และใกล้กับตลาดที่รับซื้อผลผลิตด้วย
น้ำ แหล่งน้ำต้องมีความสะอาด ความต้องการน้ำในสุกรจะแตกต่างกัน สุกรที่โตเต็มวัยต้องการมาก น้ำนั้นมีอิทธิพลต่อสุกรมากในช่วงให้นม ถ้าสุกรให้นมมากก็จะมีความต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วย และยังมีการใช้น้ำเพื่อการขับถ่ายอีกด้วย
การคมนาคมและการตลาด การคมนาคมขนส่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะในระหว่างการขนส่งนั้นย่อมส่งผลต่อน้ำหนักตัวของสุกรที่สูญเสียไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากการขนส่งก่อให้เกิดความเครียดและอดน้ำอดอาหาร ทำให้เกิดการดึงสารอาหารที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาใช้
ทำเลที่ตั้ง แผนผังที่อยู่ในฟาร์มควรตั้งให้อยู่ไกลแหล่งชุมชน และต้องมีการคาดการณ์ด้วยว่าต้องมีคนมาดูแลฟาร์มด้วย การวางผังต่าง ๆ ก็สำคัญเพราะต้องมีการคำนึงถึง โรงเรือน บ่อน้ำเสีย เพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดี สะอาด
โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ก็ต้องให้ความสำคัญ เพราะสุกรแต่ละรุ่นจะมีความต้องการในเรื่องของพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ซองสุกร ขนาด 2×2 สามารถดัดแปลงเป็นซองคลอดได้ ซองอุ้มท้องกว้าง 60 ซม. ยาว 2 ม. พื้นที่สุกรเฉลี่ยประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว ซึ่งในแต่ละซองต้องมีช่องระบายของเสียเชื่อมระหว่างโรงเรือน ซองคลอดก็ควรอยู่ใกล้กันกับซองอนุบาล โรงเรือนสุกรขุนควรอยู่ใกล้กับประตูเข้า-ออก
ที่พักอาศัยของเจ้าของและคนงานในฟาร์ม ที่อยู่ของคนงานควรอยู่ใกล้กับโรงเรือน