ต้นทุนการผลิตปลาช่อน

ต้นทุนเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนผันแปร ได้แก่

  1. ค่าพันธุ์ปลาช่อน คิดจากอัตราการปล่อยพันธุ์ปลาปริมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา กิโลกรัมละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท

  1. ค่าอาหารคิดที่อัตราผลผลิตเฉลี่ย 7 ตันต่อไร่ และอัตราแลกเนื้อของปลาช่อน เท่ากับ 5:1 ราคาอาหารประมาณกิโลกรัมละ 6-7 บาท คิดเป็นเงิน 210,000-250,000 บาทต่อไร่
  2. ค่าปูนขาว ใช้ปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นเงิน 120 บาทต่อไร่
  3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  4. ค่าสารเคมีและยา ประมาณ 1,000 บาทต่อไร่

ต้นทุนคงที่ มีดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายในการก่อคอนกรีตผนังบ่อ 40,000 บาทต่อไร่
  2. ค่าขุดบ่อ 5,000 บาทต่อไร่