ถั่วท่าพระสไตโล

ถั่วท่าพระสไตโล+Tha Phra stylo beans

การปลูกถั่วท่าพระสไตโลนั้น เราควรเลือกพื้นที่ในการปลูกเช่นเดียวกับถั่วฮามาต้า ลักษณะของถั่วท่าพระสไตโลนั้นคือ มีลำต้นกึ่งตั้งตรง มีรากแก้วที่แข็งแรง

ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่คือ 1.5 เมตร ปรับตัวเข้าการสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณน้ำฝน 1,200 มิลลิเมตร ต่อปี และยังเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  การติดเมล็ดนั้นจะมากในเดือนพฤศจิกายน และสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ช่วงเดือน มกราคม โดยการเก็บเกี่ยวเมล็ดนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า คือกวาดเมล็ดจากพื้นดิน ดังนั้นการเลือกพื้นที่ในการปลูกควรเป็นพื้นที่ดอน พื้นดินสามารถระบายน้ำได้ดี ลักษณะของดินควรเป็นดินร่วนปนทราย มีเปอร์เซนต์ในการลาดเทราว 1-2 เปอร์เซนต์ แต่ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่ใช้ปลูกดังนี้
1. ดินเค็ม ดินเปรี้ยว  เพราะถั่วท่าพระสไตโลไม่ชอบ ทำให้โตช้า
2. ดินลูกรัง หรือดินที่เป็นหินกรวดจำนวนมาก มีก้อนถ่านก้อนไม้ปะปนมาก เพราะยากต่อการดูแลทำความสะอาดต่อสิ่งปลอมปนต่าง ๆ
3. ดินเหนียวจัด มีความชื้นสูง เนื่องจากทำให้งามแต่ใบแต่ไร้เมล็ด
4. ดินที่แห้งเร็วเมื่อหมดฝน ทำให้ถั่วท่าพระสไตโลมีคุณภาพต่ำ และเมล็ดลีบแบน
5. ดินเหนียวที่แตกระแหง ทำให้ยากต่อการเก็บเมล็ดพันธุ์
6. พื้นที่ที่มีร่มเงามากเกินไป
สำหรับการเตรียมเมล็ดพันธุ์นั้น สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่  เร่งความงอกของเมล็ดด้วยการนำไปแช่น้ำร้อนอุณภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการผึ่งให้แห้งและนำไปปลูกได้
พื้นที่ที่ใช้ปลูกนั้นควรทำการไถ 2 ครั้ง และพรวนดินซ้ำอีก 1 ครั้ง ปรับที่ดินให้เรียบสม่ำเสมอ
การปราบวัชพืช  เมื่อมีวัชพืชเริ่มขึ้นภายในแปลง กำจัดโดยใช้รถไถนาเดินตาม(กลับตีนตะขาบ)วิ่งตามร่องระหว่างแถวปลูก แล้วใช้จอบถากวัชพืชที่ขึ้นตาม
ระหว่างต้นถั่วช่วยด้วยอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้ประหยัดค่าแรงงานได้มาก และควรกำจัดวัชพืชประมาณ 2 ครั้ง

การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ย Triple Super Phosphate (TSP) อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกโรยตามร่องแถวแล้วพรวนกลบ(หลังการปราบวัชพืชครั้งแรกประมาณเดือนมิถุนายน) และใส่อีกครั้งหนึ่งหลังการตัดต้นถั่วเพื่อปรับทรงพุ่ม (ประมาณเดือนสิงหาคม)
การใช้ประโยชน์
นำถั่วท่าพระสไตโลหมัก โดยเสริมมันเส้น 15 เปอร์เซ็นต์ นั้น ประมาณกิโลกรัมละ 1.20 บาท ซึ่งถ้าใช้มันเส้นในระดับต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ก็จะทำให้ต้นทุนลดลงหรืออาจนำไปใช้ร่วมกันกับอาหารสัตว์คือ หญ้ารูซี่ โดยการปลูกหญ้ารูซี่ให้โคกินปริมาณ 4 ไร่ ต่อถั่วท่าพระสไตโล 2 ไร่ จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของโคได้มากยิ่งขึ้น  หากเลือกวิธีตัดเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์เช่น โค กระบือ การตัดถั่วท่าพระสไตโลไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรก 80-90 วันหลังปลูก หลังจากนั้นตัดทุก ๆ 60-75 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 15-20 เซนติเมตร