ถั่วพุ่ม

ถั่วพุ่ม + bean.jpg1

ถั่วพุ่ม คือพืชอาหารสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ๆ สามารถทนแล้งได้ดี มีฝักลักษณะคล้ายคลึงกับถั่วฝักยาว อาจปลูกในช่วงปลายฤดูฝนหรือก่อนฤดู

ฝนก็ได้  ฝักสดและเมล็ดใช้เป็นอาหารได้ทั้งคนและสัตว์ ถั่วพุ่มมีดอกซึ่งมีอายุของดอกราว 45-50 วัน พันธุ์ส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาปลูกคือพันธุ์พื้นเมือง ถั่วพุ่มถือเป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และที่สำคัญปลูกง่าย ให้ธาตุอาหารสูงการปลูกและการขยายพันธุ์ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีการหว่านเมล็ด  โดยใช้เมล็ด 8-10 กิโลกรัมต่อไร่  หรือวิธีการปลูกแบบหยอดหลุมก็ได้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างหลุมราว 30×50 เซนติเมตร
การใช้ประโยชน์  สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถใช้ถั่วพุ่มมาเสริมเป็นโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว์ได้ เนื่องจากมีโปรตีนสูงถึง 25% หรือหากจะนำไปทำปุ๋ยพืชสดด้วยการใช้วิธีการไถกลบเมื่อพืชมีอายุได้ 40 วัน ก็ได้  และยังสามารถใช้บริโภคด้วยการนำมาปรุงอาหารก็ได้เช่นกัน ทั้งฝักสดและเมล็ดแห้ง