ปริมาณการกินอาหารของแม่โค

ปริมาณการกินอาหารของแม่โค

แม่โคจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารรวมถึงปริมาณที่เพียงพอต่อการดูแลร่างกาย ดังนี้

                               ปริมาณอาหาร

ที่คาดว่าแม่โคจะกินได้ต่อวันคิอเป็นร้อยละของน้ำหนักตัว

ปริมาณน้ำนมที่ให้                       น้ำหนักตัวแม่โค(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม/วัน)                             400         450         500

10                                                   2.5         2.4         2.3

14                                                   2.7         2.6         2.5

18                                                  2.9         2.8         2.7

22                                                  3.2         3.2         3.0

26                                                  3.4         3.3         3.2

30                                                  3.7         3.6         5.5