ผลผลิตปลาช่อน

หลังจากอนุบาลปลาไปแล้วประมาณ 2 เดือน ต้องทำการเลี้ยงต่ออีกราว 4-5 เดือน จะสามารถสร้างขนาดตัวได้ราว 1-2 ตัวต่อ

กิโลกรัม หากประมาณการจากการใช้เนื้อที่ในการเลี้ยงราว 2 ไร่ 2 งาน จะสามารถได้ผลผลิตราว 6,000 กิโลกรัม