สัตว์บก » สุกร » ผู้เลี้ยงสุกรหรือบุคคลากรที่เลี้ยงสุกร ควรมีลักษณะดังนี้

ผู้เลี้ยงสุกรหรือบุคคลากรที่เลี้ยงสุกร ควรมีลักษณะดังนี้

19 สิงหาคม 2014
1892   0

ผู้เลี้ยงสุกรหรือบุคคลากรที่เลี้ยงสุกร ควรมีลักษณะดังนี้


1. เป็นคนรักสัตว์
2. มีความซื่อสัตย์
3. มีความขยัน เพราะต้องทำงานหลายอย่างต่อเนื่องกัน
4. มีความคิดอ่าน มองการณ์ไกล
5. มีความสามารถและต้องตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับสุกรอยู่ตลอดเวลา
6. มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงสุกรได้
7. มีความเมตตาต่อสัตว์และปฏิบัติต่อสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด
8. ตรงต่อเวลาและต้องการผู้ดูแลตลอดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
9. รู้จักประหยัด