สัตว์น้ำ » ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิล

ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิล

17 มีนาคม 2015
1993   0

ระยะเวลาในการเลี้ยง ซี่งขนาดของลูกปลาไซต์ประมาณ 20-30 ตัว/กิโลกรัม จะใช้เวลาในการเลี้ยง 3.5-4 เดือน ก็จะสามารถได้

ปลาที่มีขนาดประมาณ 7 ขีด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้เลี้ยง การให้อาหาร ชนิดของอาหาร สายพันธุ์ปลา และคุณภาพน้ำเป็นสำคัญด้วย