ระวังสัตว์ของท่านเสี่ยงติดโรคระบาดปากเท้าเปื่อย

Anthrax disease in cattle2

ระวังสัตว์ของท่านเสี่ยงติดโรคระบาดปากเท้าเปื่อย
ประกาศพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดโรคระบาดชั่วคราว จังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ บ้านสบทะ หมู่ที่ 7 เนื่องจากพบโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยระบาดในวัว จึงต้องประกาศเป็น

พื้นที่ที่เกิดโรคระบาดชั่วคราว
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวที่ได้มีการประกาศให้ทราบทั่วกันได้แก่ท้องที่ภายในบริเวณดังต่อไปนี้
ไปทางทิศเหนือ  จดบ้านป่าตัน ม.5 และแม่น้ำจาง ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
ไปทางทิศตะวันออก  จดป่าชุมชนบ้านป่าตัน  ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
ไปทางทิศตะวันตก  จดป่าชุมชมบ้านป่าตัน   ต.ป่าตัน  อ.แมทะ
ไปทางทิศใต้  จดป่าชุมชนบ้านป่าตัน  ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ
ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด โรคปากและเท้าเปื่อยตั้งแต่วัน 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

Anthrax disease in cattle