รูปแบบการเลี้ยงแพะ

How to raise goats

ลักษณะและวิธีการเลี้ยงแพะนั้นสามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะด้วยกันคือ

  1. เลี้ยงแบบปล่อย
  2. เลี้ยงแบบขังคอก
  3. เลี้ยงแบบผูกล่าม
  4. เลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช

การเลี้ยงแบบปล่อยมักปล่อยให้แพะหากินกลางวันแบบนี้เป็นแบบที่เกษตรกรบ้านเรานิยมเลี้ยงกันค่อนข้างมากเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงแบบขังคอกนั้นจะใช้วิธีการปลูกหญ้าไว้ข้างคอกเลี้ยงส่วนแพะจะขังไว้ในคอก แต่วิธีนี้จะลงทุนสูง แต่จะประหยัดในส่วนของพื้นที่และแรงงานในการเลี้ยงแพะ ส่วนวิธีเลี้ยงแบบผูกล่ามนั้น เกษตรกรจะนำแพะไปผูก ณ จุดที่คิดว่าเหมาะสมและให้แพะกินหญ้ารอบ ๆ บริเวณที่ผูกไว้ โดยให้ความยาวเชือกยาวตั้งแต่ 5-10 เมตรโดยประมาณ แต่วิธีนี้ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นร่มเงาบังแดดฝนได้ด้วย วิธีสุดท้ายคือแบบผสมผสานกับการปลูกพืช วิธีนี้แบ่งการเลี้ยงออกได้ถึง 3 ลักษณะ คือ เลี้ยงปะปนไปกับสวนปาล์ม สวนยาง สวนมะพร้าว โดยทั้งสามลักษณะนี้มีจุดประสงค์เดียวกันคือให้แพะช่วยกำจัดวัชพืชในแปลงพืชที่ปลูก และยังสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรอีกด้วย