วัคซีนโคเนื้อ

วัคซีนโค ที่สำคัญได้แก่ วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย วัคซีนแอนแทรกซ์  วัคซีนบลูเซลโลซีส วัคซีนปากและเท้าเปื่อย  ซึ่งหน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโรคพยาธิ คือ
1. สัตวแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพโคนมในท้องที่
2. สัตว์แพทย์จังหวัดหรืออำเภอ
3. ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ในแต่ละภาค เช่น อ. ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์