วิธีการหยุดรีดนมแม่โค

ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรหยุดรีดทันที จะใช้วิธีค่อย ๆ ลดอาหารข้น และเริ่มลดจำนวนครั้งที่รดนมในแต่ละวันให้น้อยลงกว่าเดิม      และเว้นห่างขึ้นห่างขึ้น

จากระทั่งหยุดรีดนมในที่สุด ซึ่งจะกินเวลาราว 15-30 วัน ซึ่งช่วงที่มีการหยุดรีดนมนั้นต้องสังเกตุแม่โคให้ดี หากพบว่าเต้านมอักเสบควรรีบรักษาหรือปรึกษาสัตวแพทย์ ให้ช่วยเหลือ