สูตรอาหารไก่และวิธีการผสมอาหารไก่

ในเรื่องของอาหารไก่นี้ ได้เคยกล่าวไว้แต่แรกแล้วว่าเกษตรกรที่ประสงค์ที่จะผสมอาหารเองเพื่อใช้เลี้ยงไก่ จะต้องแน่ใจว่ามีความสามารถในการที่จะหาวัตถุดิบ

ที่มีประสิทธิภาพสูงและสดใหม่อยู่เสมอ มาประกอบเป็นอาหารไก่ได้ จึงควรกระทำแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าจะหาวัตถุดิบได้ดี หรือมีคุณภาพสูงพอ ก็ไม่ควรเลือกที่จะผสมอาหารเองเพราะอาจได้รับผลเสียมากกว่าผลดี หรือทำให้ขาดทุนได้ในที่สุด จึงควรเลือกซื้ออาหารที่สำเร็จรูปจากบริษัทมากกว่า จะประหยัดและปลอดภัยต่อการเกิดโรคและการเจริญเติบโตได้มากกว่า นอกจากนี้ยังสะดวกอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงไก่ไม่กี่ร้อยตัวไม่สมควรที่ผสมอาหารใช้เอง เว้นแต่จะมีวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารสัตว์ที่ได้เปล่าเป็นจำนวนมาก หรือไม่ก็หาซื้อได้ในราคาที่ถูกมาก และต้องแน่ใจว่ามีคุณภาพดีจริง ไม่มีการปลอมปนหรือเสื่อมคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปลาป่น และกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีราคาแพงมักมีการปลอมปนกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่เลี้ยงไก่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อหรือไก่ไข่ก็สามารถผสมอาหารใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอาหาร แต่ก่อนที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง ควรทำการทดลองกับไก่ในจำนวนน้อย ๆ ก่อน จนกว่าจะแน่ใจว่าได้ผลดีจึงค่อยนำไปเลี้ยงทั้งโรงเรือน

การเปลี่ยนสูตรผสมอาหารไก่

ผู้เลี้ยงไก่อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสูตรอาหารไก่ หรือเปลี่ยนอาหารไก่ที่ใช้อยู่เป็นประจำไปเป็นอาหารสูตรใหม่ หรือของบริษัทหนึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่ง หากผู้เลี้ยงจะทำการเปลี่ยนอาหารเลยทันที หากทำการเปลี่ยนเลยทันทีอาจส่งผลต่อไก่คือ ไม่ไข่ หรือชะงักการเจริญเติบโตได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ไก่ท้องเสียได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากไก่เป็นสัตว์ที่ไวต่อความรู้สึกในการเปลี่ยนอาหารมาก และแม้แต่การให้อาหารไก่ที่ไม่เป็นเวลาก็อาจทำให้ไข่ลดลงได้เหมือนกัน ดังนั้น ผู้เลี้ยงไก่ที่ต้องการเปลี่ยนสูตรที่ใช้เดิมไปเป็นสูตรใหม่ จึงควรปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ ใช้วิธีค่อย ๆ เพิ่มสูตรใหม่ลงไปในสูตรอาหารเดิม วิธีนี้ไก่จะปรับตัวให้ใช้อาหารสูตรใหม่ได้ดี และควรจะให้อาหารแก่ไก่เป็นเวลาด้วย

ใส่ความเห็น