หญ้ากรีนแพนิค

หญ้ากรีนแพนิค  ถือเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีการนำเข้ามาปลูกจากประเทศออสเตรเลียเมื่อราว ๆ 58 ปีมาแล้ว ลักษณะลำต้นคือต้นเตี้ย และเล็ก ขนาดใบเล็ก มี

ลักษณะเป็นกอมีความสูงราว 70 เซนติเมตร ใบมีขนนุ่ม ทนต่อพื้นที่ที่เป็นร่มเงาได้ดี
การใช้ประโยชน์ นิยมปลูกเพื่อให้โค กระบือแทะเล็มตามทุ่งที่เป็นพื้นที่ปลูกก็สามารถทำได้ หญ้าชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหาร คือ มีแร่ธาตุ 9.8 มีโปรตีน 6.8  มีกาก 30.9  มีแป้ง 40.1 และมีไขมัน 1.9  ความชื้น 10.2  ถือเป็นหญ้าอีกชนิดที่นิยมปลูกเลี้ยงสัตว์ และที่สำคัญโคชอบกินมาก
ผลผลิตที่ได้ คือ  มีเมล็ดมาก
การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือหน่อพันธุ์ก็ได้
การปลูก สามารถใช้เมล็ดหว่านในอัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหากใช้วิธีแยกหน่อปลูกก็ได้