หญ้ากินนีสีม่วง Panicum maximum TD 58

Gf092
เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะเป็นกอตั้งตรงแตกกแดีใบดก ทนต่อสภาพร่มเงาได้ดี เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่ดอนมีดินเหนียวจนถึงดินทรายและในพื้นที่เขตชลประทาน ปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์ตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ยได้ดี ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ 2.5 – 3 ตันต่อไร่ต่อปีมีโปรตีนประมาณ 8 – 10 เปอร์เซนต์ ของน้ำหนักแห้งGuinea3

การปลูก

ปลูกโดยการหว่าน อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือโรยเมล็ดเป็นแถวระยะหว่างแถว 50 เซนติเมตร ไม่ควรกลบเมล็ด ส่วนการเพาะกล้าใช้เมล็ด 1 กิโลกรัม เพาะในพื้นที่ 200 ตารางเมตรเมื่ออายุต้นกล้า 1 เดือนให้ย้ายปลูกหลุมละ 3 ต้น ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตรจะปลูกได้ 3 ไร่ หรือใช้แยกหน่อจากต้นเก่ามาปลูกใช้ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตรเช่นกัน แต่ต้นหญ้าจะโตช้ากว่าการปลูกด้วยต้นกล้า

การใส่ปุ๋ย
ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้อาจมีการใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หลังการตัดทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่

การกำจัดวัชพืช
กำจัดวัชพืชครั้งแรก 3 – 4 สัปดาห์หลังปลูก และหากมีวัชพืชขึ้นมากอาจกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 2 เดือน

การใช้ประโยชน์
การตัดหญ้ากินนีสีม่วงเพื่อนำให้สัตว์กินควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้ามีอายุ 60 วัน หลังจากนั้นจึงจะทำการตัดทุกๆ 30-40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือในรูปหญ้าสด,ทำหญ้าหมักหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มได้