หญ้าซิกแนล

หญ้าซิกแนลนั้น มีทั้งซิกแนลตั้ง ซิกแนลนอน และซิกแนลเลื้อย แต่ละแบบก็มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับซิกแนลตั้งสายพันธุ์ มาแรนดู นั้นจะมีลำต้นตั้งสูงเติบโตได้ถึง 2 เมตร มีคุณภาพดี ทนต่อความแห้งแล้งในสูง ถึงเกือบครึ่งปี แต่เป็นหญ้าที่ไม่ชอบดินที่ระบายน้ำได้ต่ำ เป็นพืชที่โตในพื้นที่ที่เป็นร่มเงาได้ดี
การใช้ประโยชน์ นิยมใช้เป็นอาหารของโค กระบือ ที่ตัวใหญ่แล้ว ไม่ใช่รุ่นลูก ไม่นิยมให้แพะและแกะกิน
ผลผลิตที่ได้ คือมีเมล็ดน้อย ออกดอกในช่วงหน้าฝน แต่มีดอกน้อย
การปลูกและการขยายพันธุ์ ใช้ท่อนพันธุ์และราก

สำหรับหญ้าซิกแนลนอนนั้น เป็นหญ้าที่ทนต่อความแห้งแล้งในบ้านเราได้ดี และสามารถปลูกเป็นพืชคลุมดินหรือเป็นอาหารสัตว์ก็ได้ สามารถปลูกได้ในดินที่เป็นกรด หรือดินหลายชนิด การออกดอกช้าใช้เวลาค่อนข้างนาน
ผลผลิตที่ได้ การติดเมล็ดค่อนข้างต่ำ
การปลูกและขยายพันธุ์ ใช้ท่อนพันธุ์ขยายพันธุ์ได้

สำหรับหญ้าซิกแนลเลื้อยนั้น เป็นหญ้าที่นิยมปลูกเพื่อปล่อยสัตว์แทะเล็ม เช่นแพะ หรือใช้เป็นพืชคลุมดินก็ได้ เจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีความชื้น และดินมีความเป็นกรด ระบายน้ำได้ไม่ดี หญ้าซิกแนลเลื้อยจะสามารถเติบโตได้
ผลผลิตที่ได้ มีความสมบูรณ์น้อย
การปลูกและการขยายพันธุ์  มีการขยายพันธุ์ด้วยไหล