หญ้าแพงโกล่า

หญ้าแพงโกล่า 1

หญ้าแพงโกล่านั้น เป็นหนึ่งในหญ้าหลายชนิดที่นิยมปลูกเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ ลักษณะของหญ้าแพงโกล่าคือ มีจุดเด่นตรงที่มีอายุหลายปี สามารถเก็บเกี่ยวใช้

เป็นอาหารสัตว์ได้นาน ถึง 10 ปี ซึ่งอาจแตกต่างกับหญ้าบางชนิดที่เราได้นำเสนอไป หญ้าแพงโกล่าสามารถทนต่อน้ำท่วมขังได้ดี แต่ดินที่ใช้ปลูกต้องมีควาสมบูรณ์ค่อนข้างมาก ลำต้นเล็ก มีลักษณะเป็นลำต้นกึ่งเลื้อย ใบดกและเรียวยาว ไม่มีขน นิยมมากสำหรับการนำมาทำเป็นหญ้าแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์

การปลูกและขยายพันธุ์  หญ้าแพงโกล่านั้น นิยมปลูกด้วยวิธีใช้ท่อนพันธุ์โดยต้องคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่มีอายุราว 60 วันขึ้นไป โดยใช้ปริมาณ 250 -300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นที่ลุ่มนั้นต้องทำเทือกให้เป็นลักษณะนาหว่านน้ำตม และปรับระดับน้ำให้สูง 10-15 เซนติเมตร และทำการหว่านท่อนพันธุ์ให้ทั่วแปลง  จากนั้นนาบท่อนพันธุ์กดให้จมลงในน้ำและแช่ไว้อย่างนั้นนาน  7 วัน แล้วทำการระบายน้ำออกบริเวณพื้นที่ดอน หลังจากไถพรวนแล้ว ทำการชักร่องห่าง 30 เซนติเมตร  และให้มีความลึกราว 10 เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์ 3-5 ท่อน กลบดินบาง ๆ หากเป็นฤดูหนาวจะทิ้งท่อนพันธุ์แช่น้ำไว้ราว 15 วัน และเมื่อหญ้ามีอายุได้ 30 วันต้องบำรุงด้วยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ปริมาณ 20 กรัมต่อไร่  หญ้าแพงโกล่านั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เมื่อมีอายุราว การตัดหญ้าแพงโกล่าไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดหญ้าครั้งแรก 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งต่อไปทุกๆ 40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 5-10 เซนติเมตร การปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มครั้งแรกควรปล่อยเมื่อหญ้าอายุ 90 วัน
การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ กระบือ โคนม หนูสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ หรือกระต่ายก็สามารถใช้เป็นอาหารได้ อาจใช้วิธีทำเป็นหญ้าสด หญ้าแห้ง หรือหญ้าหมักก็ได้ ขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยง