หลักในการตัดเบอร์หูสุกร

หลักในการตัดเบอร์หู
1. ให้แบ่งใบหูออกเป็น 3 ส่วนประมาณให้เท่า ๆ กัน
2. แต่ละส่วนของตำแหน่งของริมใบหูบนและล่างนั้นสามารถตัดได้ 2 แผลติด ๆ กัน เวลาตัดพยายามให้ห่างกันเพื่อให้มองเห็นแผลชัดเจนว่าอยู่ส่วนใด มิเช่นนั้น

เวลาอ่านหรือนับจะผิดพลาดได้
3. แผลที่ตัดเพื่อแสดงเบอร์ครอกหรือเบอร์ตัวของลูกสุกรภายในครอก เบอร์ครอกให้ตัดริมใบหูขวาทั้งข้างล่างและข้างบนและหูซ้ายด้านบน ส่วนเบอร์ตัวนั้นให้ตัดเฉพาะใบหูซ้ายด้านล่าง สำหรับใบหูซ้ายหรือขวานั้นให้หันหน้าสุกรเข้าหาผู้ตัด
– ตำแหน่งบริเวณริมใบหูขวาด้านล่างเป็นหลักหน่วย
– ตำแหน่งบริเวณใบหูขวาด้านบนเป็นหลักสิบ
– ตำแหน่งบริเวณใบหูซ้ายด้านบนเป็นหลักร้อย หรือถ้าเบอร์ครอกมีจำนวนถึงหลักพัน ให้ตัดแผลหลักร้อยมากกว่า 1 แผล แล้วเอาตัวเลขประจำแผลแต่ละแผลบวกกัน
– ตำแหน่งบริเวณใบหูซ้ายด้านล่างเป็นหลักหน่วย
หลักในการอ่าน
1. เบอร์ครอก หมายถึง ลำดับครอกของลูกสุกรที่เกิดจากแม่สุกรทั้งหมดภายในฟาร์ม การนับหรือการอ่านให้อ่านจากแผลที่เป็นตัวเลขจากหลักสูงสุดก่อนรวมกับตัวเลขหลักต่ำลงมาตามลำดับ เบอร์ครอกนี้บ่งบอกให้รู้ว่ามีสุกรในฟาร์มมีการคลอดออกมาทั้งหมดกี่ครอกตั้งแต่ต้นปี จนถึงปลายปีจะได้รู้จำนวนครอกที่คลอดทั้งหมดในปีนั้น ประโยชน์ที่ทำเช่นนี้มีมากมาย เช่น เพื่อให้ทราบว่าแต่ละครอกมีลูกทั้งหมดกี่ตัว แม่แต่ละตัวคลอดกี่ครอกต่อปี และมีลูกดกหรือไม่ดก เป็นต้น
2. เบอร์ตัวของลูกสุกรในแต่ละครอก หลักเกณฑ์ในการนับเช่นเดียวกับเบอร์ครอก

 

ใส่ความเห็น