อัตราการปล่อยปลาและขนาดของปลานิล

โดยทั่วไปแล้ว     สามารถเลือกปล่อยปลานิลที่ขนาดประมาณ 20-30 ตัว/กิโลกรัม       ซึ่งอัตราการปล่อยโดยประมาณจะอยู่ที่ราว ๆ

      60-100 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของน้ำด้วย รวมถึง คุณภาพของกระชัง ฤดูกาลที่เลี้ยง และปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ ตลอดจน ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยง สายพันธุ์ของปลาและขนาดปลาที่จับด้วย