อัตราการแลกเนื้อหรือการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือตัวแปรสำคัญต่อผลผลิตของไก่ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ การดูแลเอาใจใส่และสภาพโรงเรือน แม้กระทั่งลูกไก่พันธุ์เดียวกัน

เลี้ยงด้วยอาหารชนิดเดียวกัน อายุวันเท่ากัน ก็ยังส่งผลให้ผลลิตไก่ที่ได้แตกต่างกันได้เช่นกัน เพื่อเป็นการสรุปแบบย่อ ๆ ของผลการเลี้ยงไก่กระทงดังนี้

อายุ        น้ำหนักตัว        อัตราแลกเนื้อ

49 วัน     1.68 กก.             1.92 กก.

56 วัน     2.00 กก.            2.05 กก.

63 วัน     2.32 กก.            2.25 กก.

ประสิทธิภาพในการใช้อาหารของไก่กระทง (อาหารแลกเนื้อ) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งต่างก็มีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการใช้อาหารทั้งสิ้น อิทธิพลดังกล่าวเกิดจากปัจจัยดังนี้

พันธุ์ไก่ ในปัจจุบันนี้ บริษัทผู้ผลิตไก่ได้พยายามค้นคว้าและวิจัย เพื่อปรับปรุงให้ไก่มีการเจริญเติบโตเร็วและมีการสิ้นเปลืองน้อย ถ้าผู้เลี้ยงใช้พันธุ์ไก่ที่ไม่ดี ก็จะทำให้อาหารแลกเนื้อเลวลงได้
ฤดูและอุณภูมิ อุณภูมิมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการใช้อาหาร คือถ้าอากาศหนาว หรืออุณภูมิลดลงก็จำเป็นที่จะต้องการอาหารมากยิ่งขึ้นในการผลิตเนื้อไก่ เพราะอาหารส่วนหนึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับความอบอุ่น
น้ำหนักตัวและเพศ ไก่เมื่อโตขึ้น จะต้องการอาหารเพื่อผลิตเนื้อต่อกิโลกรัมเพิ่มมากขึ้น คือเมื่อยิ่งโตขึ้น อาหารแลกเนื้อยิ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ ไก่ตัวผู้มีความต้องการอาหารมากกว่าไก่ตัวเมียโดยธรรมชาติ จึงเป็นผลทำให้ไก่ตัวผู้มีอัตราอาหารแลกเนื้อสูงกว่าไก่ตัวเมียด้วย
ความเครียดและโรคต่าง ๆ ไก่ที่ได้รับความเครียดมาก ๆ หรือมีโรคเกิดขี้นในฝูง จะเป็นเหตุให้อัตราอาหารแลกเนื้อเลวลง เช่น ไก่ได้รับอุณภูมิหนาวจัดหรือร้อนจัด หรือในระยะที่ได้รับโรคระบาด ไก่จะกินอาหารมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเนื้อต่อกิโลกรัม
การให้อาหารของไก่กระทง ผู้เลี้ยงต้องทำการสังเกตุปริมาณของอาหารที่ไก่กินในแต่ละวัน เพราะโดยปกติแล้ว อาหารที่กินแต่ละวันจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของไก่ที่เพิ่มขึ้น ถ้าปริมาณอาหารที่กินลดลง ควรรีบสังเกตุและตรวจดู เพราะโดยธรรมชาติแล้วไก่ที่ป่วยหรือรับโรค สิ่งแรกที่จะแสดงให้เห็นคือมีการกินอาหารที่น้อยลง

ใส่ความเห็น