อาหารปลานิล

อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศนั้นต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง  สามารถเลือกใช้เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้

  1. ปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในแต่ละช่วง ซึ่งต้องมีการเลือกที่แตกต่างกันตามอายุวันของการเลี้ยง ซึ่งในระดับที่ยังเป็นลูกปลาสามารถเลือกให้อาหารที่มีโปรตีนสูงประมาณ 32-40% แต่เมื่อลูกปลานิลมีขนาดใหญ่ขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้น ระดับโปรตีนที่เลือกใช้ในอาหารจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 27-34%
  2. ความถี่ของการให้อาหารปลานิล ตามหลักแล้วปลานิลจะสามารถกินอาหารได้ทีละน้อย ๆ เนื่องจากไม่มีกระเพาะอาหารจริง รวมถึงมีการย่อยที่ค่อนข้างช้าด้วย จึงต้องเน้นเรื่องการให้แต่น้อยและบ่อยครั้งแทนการให้ทีละมาก ๆ  ซึ่งการให้นั้นเมื่อปลายังเล็กจะมีการให้ที่ถี่กว่า ปลาขนาดใหญ่
  3. ช่วงเวลาในการให้อาหารปลานิล สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการให้อาหารนั้น ควรเลือกเป็นเวลาเช้าและเย็น   เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของปลาจะกินอาหารได้ปริมาณมาก
  4. อัตราการให้อาหารปลานิล อุณภูมิที่เหมาะสมที่สุดและส่งผลให้ปลากินอาหารได้มากที่สุด คืออยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส  ห่างสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ จะทำให้ปลากินอาหารน้อยลง

หากเทียบการให้อาหารปลานิลในช่วงอุณภูมิ 28 องศาเซลเซียส มีรายละเอียดดังนี้

ขนาดปลา(กรัม)

อัตราการให้อาหาร

ต่อวัน(%น้ำหนักตัว)

ความถี่ในการให้อาหารต่อวัน(ครั้ง)
2 วัน-1 กรัม 30-10

8

1-5

10-6 6

5-20

6-4 4
20-100 4-3

3-4

มากกว่า 100 3-2

2-3