อาหารเลี้ยงปลาช่อน

ผู้เลี้ยงปลาจำเป็นต้องลดต้นทุนให้มากที่สุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด ช่วงระยะของการเลี้ยงปลาช่อน

  • ต้องการปลาช่อนขนาด 2-3 ตัว ต่อกิโลกรัม จะใช้เวลาประมาณ 6  เดือน
  • ต้องการปลาช่อนขนาด 2-3 ตัว ต่อกิโลกรัม จะใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน ในกรณีที่ใช้อาหารปลาดุกสลับกับจิ้งหรีด ระยะเวลาจะเร็วกว่านี้ ประมาณ 1 เดือน หากเลือกใช้จิ้งหรีดในการเลี้ยงควรให้ปริมาณ 10,000 ตัวต่อสัปดาห์  จึงจะเพียงพอต่อการเลี้ยง