อุปนิสัยของปลาช่อน

อุปนิสัยของปลาช่อนนั้น  คือเป็นปลากินเนื้อ กินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ กินแมลงรวมถึงปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหาร แต่เมื่อ

ใดที่อาหารไม่เพียงพอให้กินพวกมันก็จะกินกันเองด้วย